top of page

ZWROTY I REKLAMACJE​

§6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez dwutygodniowy okres czasu od dostarczenia do niego produktów (14 dni na zwrot produktów)

 2. W celu zwrotu zamówionych produktów, klient musi złożyć, w ciągu 14 dni od dostarczenia produktów, oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres mailowy: kontakt@asartem.pl

 3. Klientowi składającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłany adres zwrotny, a koszty zamówienia zostaną zwrócone klientowi na konto bankowe.    

 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia. 

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

 

 

§7. REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Okólna 29, 87-100 Toruń lub na adres mailowy: kontakt@asartem.pl.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie wymiany produktu na nowy przez Klienta w związku z wadą towar.

 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

 8. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

bottom of page